Implantaten

Het is mogelijk dat bij u (recent of langere tijd terug) één of meerdere eigen tanden (inclusief de tandwortel) verloren zijn gegaan of dat deze om bepaalde redenen best verwijderd worden. Orale implantaten kunnen u in deze gevallen een comfortabele en kwalitatieve oplossing bieden.

Wat is een oraal implantaat ?

Een implantaat is een kunstwortel in de vorm van een schroef. Het is gemaakt uit titanium, waardoor het biocompatibel is en kan ingroeien in het kaaksbeen.

Eenvoudig gezegd is het implantaat het gedeelte dat zich onder het tandvlees, in het kaaksbeen bevindt. Hierop wordt dan verder gewerkt voor de geplande vervanging van één tand, meerdere tanden of alle tanden.

Eén van de voordelen van een implantaat is bijgevolg dat bij u tanden vervangen kunnen worden zonder dat andere (eigen) tanden geslepen moeten worden.

Orale implantaten worden in België sinds 1982 toegepast. Dankzij continu wetenschappelijk onderzoek in dit domein, zijn implantaten reeds lange tijd een betrouwbare oplossing.

Wanneer kiezen voor een oraal implantaat ?

Vaste vervanging van één, meerdere of alle tanden

Na het verlies van een eigen tand kan het plaatsen van een implantaat overwogen worden. Hierop maakt uw tandarts na de ingroeifase een definitieve vaste kroon.

Deze oplossing is een vaste oplossing die u eenzelfde comfort biedt als uw eigen tand.

Na het verlies van meerdere tanden kan volgens hetzelfde principe het plaatsen van meerdere implantaten overwogen worden. Hierop maakt uw tandarts na de ingroeifase een definitieve vaste brug.

Indien de meeste of alle tanden verloren gingen, zijn implantaten de enige mogelijkheid om u een vast tandherstel te kunnen bieden.

Steun en houvast van een uitneembare prothese

Indien de kaakvorm en –volume onvoldoende zijn opdat uw uitneembare tandprothese stabiel en comfortabel zou zitten, kan het plaatsen van implantaten overwogen worden om uw prothese deze missende steun en houvast te bieden. Uw bestaande of nieuwe uitneembare prothese kan u dan vastklikken op deze implantaten.

Wanneer zijn orale implantaten mogelijk en hoe lang gaan ze mee ?

Aangezien implantaten in het kaaksbeen geplaatst worden, is deze behandeling enkel mogelijk als er voldoende kaaksbeen aanwezig is.

Indien het nodig is voor een correcte voorafgaande planning, dient een 3D conebeam CT-scan genomen te worden (veel lagere stralingsdosis dan de klassieke CT-scan). Dit kan onder meer nodig zijn voor de correcte ligging van belangrijke anatomische structuren en voor de evaluatie van de botkwaliteit en het botvolume. Indien er onvoldoende botvolume is, kan een bijkomende botopbouw nodig zijn.

Het is belangrijk dat het tandvlees rondom uw eigen tanden gezond is. Zoniet dient dit eerst behandeld te worden. Verkiest uw tandarts dat dit ook in onze praktijk uitgevoerd wordt, dan nemen wij dit graag op in het behandelplan.

De levensduur van uw implantaat is afhankelijk van een correcte planning en plaatsing door ons. Te snel willen gaan door het behandeltraject kan resulteren in een lagere overlevingskans van uw implantaat (en een minder fraai esthetisch resultaat na verloop van tijd). Ook de keuze van het geplaatste implantaat is heel belangrijk. Om deze reden verzekeren wij u dat wij enkel implantaten plaatsen van de beste en wetenschappelijk meest onderzochte implantaat merken.

Natuurlijk is de levensduur van uw implantaat afhankelijk van uw gezondheidstoestand. Onder meer verstokte rokers en personen met een ongecontroleerde diabetes hebben een groter risico op niet-succesvolle implantaatbehandeling. Het is daarom zeker aangeraden om te stoppen met roken en uw diabetes correct te laten behandelen alvorens te starten met een implantaatbehandeling. Breng zeker uw medische voorgeschiedenis en uw medicatieschema (bloedverdunners, bisfosfonaten,…) mee om een correcte inschatting te kunnen maken. Indien implantaten in uw situatie minder of niet aangewezen zijn, zullen we u dit ook eerlijk zeggen en, tesamen met uw tandarts, zoeken naar alternatieve behandelingen.

Daarnaast bepaalt het onderhoud ook de levensduur van uw implantaat. Dagelijks onderhoud en jaarlijkse controle, net zoals bij eigen tanden, is noodzakelijk. Wij leggen u dit graag uit.

Tijdens het voorafgaande gesprek zullen wij alles met u overlopen en u eveneens een concrete kostenraming geven.

Moet er een tand verwijderd worden ?

Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Meestal laten wij een 3 à 4-tal maanden tijd tussen het verwijderen van de tand(en) en het plaatsen van de implantaten. Zo krijgt uw lichaam voldoende tijd om de extractieholte opnieuw op te vullen met bot. Op deze manier kunnen wij voor u en uw tandarts de meest correcte planning maken met als doel een zo mooi mogelijk esthetisch eindresultaat voor de lange termijn. Indien gewenst, kan uw tandarts voor u een tijdelijke tandvervanging maken.

Indien, bij ontbreken van het definitief element, een implantaatbehandeling gepland wordt bij verlies van het melkelement, kunnen wij sneller (en soms zelfs onmiddellijk) overgaan tot het plaatsen van het implantaat.

Een implantaatbehandeling kost geld, wij nemen er dan ook graag de nodige tijd voor.

Verloop van de implantaatbehandeling ?

Na het volledige vooronderzoek en bespreking met u en uw tandarts, kan overgegaan worden tot het plaatsen van het implantaat of de implantaten. Dit gebeurt steeds onder lokale verdoving.

Aangezien het plaatsen van implantaten een hoog niveau van steriliteit vergt, leggen wij tijdens de ingreep steriele doeken over u en het werkveld. Onze toestellen krijgen een steriele verpakking.

Na het plaatsen van het implantaat of de implantaten is het, afhankelijk van de complexiteit van de behandeling, mogelijk dat u de eerste dagen enige nalast ondervindt. Wij schrijven u steeds de gepaste medicatie en een mondspoelmiddel voor.

Indien u een uitneembare prothese draagt, mag u deze gedurende de eerste week na de ingreep niet dragen om de goede genezing niet in de weg te staan. Na 1 week wordt deze aangepast en kan u deze opnieuw dragen.

Indien het 1 of enkele tanden betreft in de esthetische zone kan, indien gewenst en indien mogelijk, een tijdelijke kroon of tijdelijke brug door uw tandarts of door ons vervaardigd worden. Dit type kroon of brug dient zodanig gemaakt te worden dat de implantaten tijdens de ingroeifase niet te fel belast worden.

Meestal wachten we 2 à 3 maanden alvorens uw tandarts kan starten met het definitieve prothetische herstel. Dit is nodig om het bot de kans te geven te vergroeien met het implantaat of de implantaten (integratie).

Volgens de literatuur is er 1 tot 5% kans dat er geen vergroeiing is tussen bot en implantaat. Indien dit bij u het geval zou zijn, zullen we het falende implantaat verwijderen, het bot voldoende tijd geven om te genezen om daarna opnieuw te onderzoeken of een implantaat op deze plaats mogelijk is. Een correcte inschatting van uw situatie doen wij steeds tijdens de voorafgaande bespreking.

Is er terugbetaling na het plaatsen van implantaten ?

De terugbetaling na het plaatsen van orale implantaten is afhankelijk van uw ziekenfonds en de verzekeringsformule dewelke u bij hen hebt afgesloten. Soms is er zelfs geen terugbetaling voorzien.

Vanuit het RIZIV zelf is er enkel een éénmalige terugbetaling voorzien van twee orale implantaten in de onderkaak indien u voldoet aan bepaalde scherp omschreven criteria (ouder dan 70 jaar,…).

Sommige hospitalisatiepolissen voorzien wel een terugbetaling.

Niet onbelangrijk

Zoals hierboven reeds vermeld is de keuze van het geplaatste implantaat heel belangrijk. Ook op de markt van de orale implantaten duiken de laatste jaren merken op met implantaten en onderdelen van bedenkelijke kwaliteit. Zelfs namaak komt men tegen. Het hoeft u niet uitgelegd te worden dat dit niet alleen minder goede eindresultaten geeft (levensduur, pasvorm, …), maar ook dat u een groot risico loopt dat onderdelen (in geval van eventuele problemen later) niet meer leverbaar zijn en uw implantaat dus onbruikbaar wordt.

Wij spelen graag open kaart en geven uw tandarts steeds de referenties en lotnummers door van de geplaatste implantaten en gebruikte onderdelen.

Kroon op implantaat, onmiddellijk na plaatsing in de mond

Tekeningen op deze pagina: All rights reserved by Nobel Biocare